Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.kortlever.nl) zijn inderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Technisch Buro Kortlever B.V. streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigbeid is samengesteld, staat Technisch Buro Kortlever B.V. niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Technisch Buro Kortlever B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Technisch Buro Kortlever B.V. en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Technisch Buro Kortlever B.V. garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e­ mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligbeidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Technisch Buro Kortlever B.V. te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Technisch Buro Kortlever B.V. heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Technisch Buro Kortlever B.V. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Technisch Buro Kortlever B.V. zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Technisch Buro Kortlever B.V. daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Privacyverklaring

Technisch Buro Kortlever B.V., gevestigd aan Energieweg 33 4231 DJ Meerkerk Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.kortlever.nl
Energieweg 33 4231 DJ Meerkerk Nederland
+31 183 35 29 55

Persoonsgegevens die wij verwerken

Technisch Buro Kortlever B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
–  Voor- en achternaam
–  Telefoonnummer
–  E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kortlever.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Technisch Buro Kortlever B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
–  U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Technisch Buro Kortlever B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Als u ons een vraag stelt via het contactformulier van onze website, moet u de volgende gegevens verstrekken: Uw naam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer en het onderwerp van uw vraag. Gegevens die door u worden verstrekt kunnen voor de volgende doeleinden gebruikt worden:
–  Het verwerken van een bestelling
–  Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op uw vraag of bestelling.

Als u ons sollicitatieformulier op de website gebruikt om te solliciteren naar een van de vacatures moet u de volgende gegevens verstrekken: uw naam en uw e-mailadres. Door het online sollicitatieformulier in te vullen, stemt u ermee in dat uw persoonlijke gegevens voor een periode van 1 jaar na het einde van de sollicitatieprocedure bewaard zullen blijven, tenzij u anders aangeeft. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om contact met u op te nemen bij een toekomstige vacature.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Technisch Buro Kortlever B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Technisch Buro Kortlever B.V. gebruikt cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting onze Cookie Policy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@kortlever.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Technisch Buro Kortlever B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Technisch Buro Kortlever B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Technisch Buro Kortlever B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@kortlever.nl. Technisch Buro Kortlever B.V. heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
–  Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
–  TLS (voorheen SSL): Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Copyrights

Copyright 2016-2020 | Technisch Buro Kortlever B.V. | Alle rechten voorbehouden